Ľavá strana
Pravá strana
 
Základná škola Nejedlého

Základná škola Nejedlého

ZŠ Nejedlého vo svojej činnosti nadväzuje na silné stránky školy, ktoré spočívajú vo vyváženom vzdelávacom programe, v profilácii na kľúčové kompetencie žiakov, zameranosti na jazyky, digitálne technológie, environmentálnu výchovu, vzdelávaciu oblasť zdravie a pohyb a zdravý životný štýl.

"Škola disponuje plnou odbornosťou pedagogických zamestnancov, mimoriadnym záujmom rodičov o výchovno-vzdelávací proces, ako i záujmom zo strany zriaďovateľa. Práve v aktívnej a ústretovej spolupráci so všetkými subjektmi vieme našich žiakov odborne viesť k stanoveným cieľom nášho školského vzdelávacieho programu v duchu hesla „Tvorivá škola - úspešný žiak.“ I z tohto dôvodu je náš školský vzdelávací program zameraný na preferovanie jazykovej prípravy, environmentálnej výchovy, na vzdelávaciu oblasť zdravie a pohyb a ďalšie vzdelávacie oblasti štátneho vzdelávacieho programu. Pri tvorbe nášho školského vzdelávacieho programu sme vychádzali predovšetkým z bohatých tradícií školy (medzinárodná projektová činnosť, súťaže, aktivity, slávnostné akadémie), skúseností našich pedagógov (príprava žiakov na predmetové súťaže, olympiády, besedy, o ktorých kvalite svedčia mnohé dosiahnuté úspechy) a materiálneho vybavenia (počítačové učebňe, multimediálna miestnosť, obnovená školská knižnica, dve telocvične,  florbalové ihrisko, ihriská s umelým povrchom, dopravné ihrisko, posilňovňa, zrkadlová miestnosť).ZŠ_Nejedlého.png

Nezaháľame ani v Školskom klube detí. Na školský vzdelávací program nadväzuje výchovný program ŠKD s názvom „Pre život i pre radosť“. Jeho novinkou je precvičovanie anglického jazyka hravou zážitkovou formou pod vedením kvalifikovaného pedagóga s aktívnou spoluprácou s pedagógom anglického jazyka na 1. stupni základnej školy. Na realizácií týchto zmien sa podieľajú všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy.

Aktívna  spolupráca so Združením rodičov zo ZŠ Nejedlého  sa prejavuje v celkovom chode školy. Práve i vďaka rodičov získali žiaci a pedagógovia  novú didaktickú techniku do svojich tried, zúčastňujú sa náučných exkurzií doma i v zahraničí, majú možnosť spolupodieľať sa na projektovej činnosti, rozširujú si poznatky zásluhou nového knižničného fondu školskej knižnice, získali pomocnú ruku  pri organizácii športových akcií (Deň športu, Deň detí, lyžiarskeho kurzu, školy v prírode a podobne).Vzájomná spolupráca Združenia rodičov a školy je veľmi dôležitou súčasťou jej celkového smerovania.

Ďalšou oblasťou našej práce je i spolupráca s dúbravskými materskými škôlkami. Spoločné aktivity (otvorené hodiny v prvých triedach, vianočné vystúpenia, tvorivé vianočné a veľkonočné dielne, využívanie priestorov dopravného ihriska, telocviční a pod.) prispievajú k tvorivej a príjemnej atmosfére školy." (ZŠ Nejedlého, 2023)